Παραδοσιακά και βιολογικά προϊόντα υψηλής ποιότητας

Ανακοίνωση

Το e-shop λειτουργεί τωρα υπο νέα διεύθυνση, Κατάστημα Βιολογικών Προϊόντων Ω3 Θεσσαλονίκη Το φυσικό κατάστημα βρίσκεται στη Πυλαία Θεσσαλονίκης τηλέφωνο επικοινωνίας 2310.310.455 Αλ.Παραφεντίδου 13 Πυλαία Θεσσαλονίκης. Ιστοσελίδα καταστήματος www.bio-omega3.eu
Αρχική » Σφάλμα

Σφάλμα

Σφάλμα

Το προϊόν δεν υπάρχει!

Επιστροφή
Kalimera

Facebook like

34 queries executed
1
SELECT * FROM elx_core_acl_access_lists
2 SELECT id FROM elx_menu WHERE link='index.php?option=com_eshop' AND published='1' AND ((language IS NULL) OR (language LIKE '%greek%'))
3 SELECT template, params FROM elx_templates_menu WHERE client_id='0' AND menuid='54'
4 SELECT template, params FROM elx_templates_menu WHERE client_id='0' AND menuid='0'
5 DELETE FROM elx_session WHERE (time < 1455463541)
6 SELECT * FROM elx_session WHERE session_id='3012bba4be74e8fdcf684d89983d9d41'
7 SELECT session_id FROM elx_session WHERE session_id='f34a876f88cfc845e343bff10fba7839'
8 INSERT INTO elx_session ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`allowed`,`guest`,`ip` ) VALUES ( '7bafcd59d834b2eaa25bda5ae661f8ed','1455472541',NULL,'29','29','1','54.159.19.75' )
9 SELECT name FROM elx_core_acl_aro_groups WHERE group_id='29'
10 SELECT id, sdvalue FROM elx_softdisk WHERE sdsection='STATICCACHE' AND sdname='COM_ESHOP'
11 SELECT folder, element, published, CONCAT(folder,'/',element) AS lookup FROM elx_mambots WHERE published > 0 AND access IN (29) AND folder='editors' ORDER BY ordering
12 SELECT folder, element, published, CONCAT(folder,'/',element) AS lookup FROM elx_mambots WHERE published > 0 AND access IN (29) AND folder='editors-xtd' ORDER BY ordering
13 SELECT access FROM elx_menu WHERE id='54'
14 SELECT sgid, sgtitle FROM elx_eshop_groups WHERE sgcountries LIKE '%GR%'
15 SELECT sgtitle FROM elx_eshop_groups WHERE sgid='1'
16 SELECT p.*, c.seotitle, c.title AS xtitle, c.dialect1 AS xdialect1, c.dialect2 AS xdialect2, c.dialect3 AS xdialect3, r.price, r.discount, r.tax FROM elx_eshop_products p LEFT JOIN elx_eshop_categories c ON c.cid=p.cid LEFT JOIN elx_eshop_prices r ON r.id=p.id WHERE p.id='739' AND p.published='1' AND c.published='1' AND r.sgid='1'
17 SELECT COUNT(cartid) FROM elx_eshop_cart WHERE session_id='gXhr6LdNfgymYoCWA5Phm0V575sblPmJwcWZQyMZ23SJ1IJcSI3uSXoCWz'
18 SELECT id FROM elx_components WHERE name = 'Syndicate'
19 SELECT * FROM elx_components WHERE id='17'
20 SELECT m.id, m.title, m.module, m.position, m.content, m.showtitle, m.params, m.language FROM elx_modules m, elx_modules_menu mm WHERE m.published='1' AND m.access IN (29) AND m.client_id='0' AND ((m.language IS NULL) OR (m.language LIKE '%greek%')) AND mm.moduleid=m.id AND ((mm.menuid = '0') OR (mm.menuid = '54')) ORDER BY m.ordering
21 SELECT id, title, module, position, content, showtitle, params, language FROM elx_modules WHERE module='mod_search' AND published='1' AND access IN (29) AND client_id='0' AND ((language IS NULL) OR (language LIKE '%greek%'))
22 SELECT * FROM elx_menu WHERE menutype='topmenu' AND published='1' AND access IN (29) AND ((language IS NULL) OR (language LIKE '%greek%')) ORDER BY parent,ordering
23 SELECT * FROM elx_eshop_categories WHERE published='1' ORDER BY parent ASC, ordering ASC
24 SELECT p.id, c.seotitle FROM elx_eshop_products p LEFT JOIN elx_eshop_categories c ON c.cid=p.cid WHERE p.id='739'
25 SELECT COUNT(session_id) FROM elx_session WHERE gid='29'
26 SELECT COUNT(DISTINCT username) FROM elx_session WHERE userid<>'0' AND gid <> '29'
27 UPDATE elx_eshop_cart SET userid='0', ipaddress='54.159.19.75' WHERE session_id='gXhr6LdNfgymYoCWA5Phm0V575sblPmJwcWZQyMZ23SJ1IJcSI3uSXoCWz'
28 SELECT b.cartid, b.quantity, b.variant, p.id, p.cid, p.immaterial, p.weight, r.price, r.discount, r.tax FROM elx_eshop_cart b LEFT JOIN elx_eshop_products p ON p.id=b.product_id LEFT JOIN elx_eshop_categories c ON c.cid=p.cid LEFT JOIN elx_eshop_prices r ON r.id=p.id WHERE b.session_id='gXhr6LdNfgymYoCWA5Phm0V575sblPmJwcWZQyMZ23SJ1IJcSI3uSXoCWz' AND p.published='1' AND c.published='1' AND r.sgid='1' GROUP BY p.id
29 SELECT COUNT(*) FROM elx_banner WHERE showbanner = '1'
30 SELECT * FROM elx_banner WHERE showbanner = '1' ORDER BY rand()
31 SELECT * FROM elx_banner WHERE showbanner = '1' AND bid NOT IN (0,7) ORDER BY rand()
32 SELECT * FROM elx_banner WHERE showbanner = '1' AND bid IN (0,7) ORDER BY rand()
33 UPDATE elx_banner SET impmade = impmade + 1 WHERE bid = '7'
34 SELECT p.id, p.cid, p.title, p.dialect1, p.dialect2, p.dialect3, p.mid, p.immaterial, p.sku, p.in_stock, p.specialoffer, p.offerexpire, c.title AS ctitle, c.dialect1 AS cdialect1, c.dialect2 AS cdialect2, c.dialect3 AS cdialect3, c.seotitle, m.manufacturer, r.price, r.discount, r.tax, i.file AS image FROM elx_eshop_products p LEFT JOIN elx_eshop_categories c ON c.cid=p.cid LEFT JOIN elx_eshop_manufacturers m ON m.mid=p.mid LEFT JOIN elx_eshop_prices r ON r.id=p.id LEFT JOIN elx_eshop_images i ON i.id=p.id WHERE p.published='1' AND c.published='1' AND r.sgid='1' GROUP BY p.id ORDER BY p.dateadded DESC